به گزارش ادیان نیوز، در عکسهای منتشر شده از یکی از مناطق مسیحی نشین عراق، زنان پس از تهیه نوعی کلوچه محلی، آنها را برای نیروهای ارتش و بسیج مردمی ارسال می کنند.منبع : العالم

کلوچه مسیحی

به گزارش ادیان نیوز، در عکسهای منتشر شده از یکی از مناطق مسیحی نشین عراق، زنان پس از تهیه
نوعی کلوچه محلی، آنها را برای نیروهای ارتش و بسیج مردمی ارسال می کنند.
منبع : العالم