نویسندگان: جلال درخشه – كسري صادقي‌زاده چکيده: تا دهه 80 ميلادي، نحوه مشارکت مسلمانان ساکن در رژيم صهيونيستي كه جمعيت آنان به بيش از يك ميليون نفر مي‌رسد، در چارچوب حضور در احزاب سوسياليستي و چپ‌گرا خلاصه شده است و از اين تاريخ به بعد است که شاهد ظهور احزاب عربي با رويکرد ناسيوناليستي و […]

نویسندگان: جلال درخشه – كسري صادقي‌زاده
چکيده:
تا دهه 80 ميلادي، نحوه مشارکت مسلمانان ساکن در رژيم صهيونيستي كه جمعيت آنان به بيش از يك ميليون نفر مي‌رسد، در چارچوب حضور در احزاب سوسياليستي و چپ‌گرا خلاصه شده است و از اين تاريخ به بعد است که شاهد ظهور احزاب عربي با رويکرد ناسيوناليستي و قوم‌محور در اراضي اشغالي هستيم.
با تشديد موج اسلام‌گرايي در منطقه براثر پيروزي انقلاب اسلامي ايران، جريان‌هاي سياسي عربي در اسرائيل تحت تأثير گفتمان اسلام‌گرايي قرار گرفتند اما با بروز اختلافات درون جناح اسلام‌گرا در رژيم صهيونيستي، «جنبش اسلامي فلسطين اشغالي»، به دو‌ طيف شمال (اصول‌گرا) و جنوب (عمل‌گرا) تقسيم شد. بررسي اين جريان اسلامي و چشم‌انداز آن که در نوع خود بديع است، محور اصلي اين پژوهش به‌‌شمار مي‌رود.
كليد واژه: اسلام سياسي، جنبش اسلامي فلسطين اشغالي، اعراب اسرائيل.