به گزارش ادیان نیوز، کلیسای تاریخی سنت ماریا دلا سلوته که یک کلیسای کاتولیک در ونیز ایتالیا است به مناسبت نمایشگاه هنر به صورت موقت تبدیل به مسجد شد. منبع : ابنا

به گزارش ادیان نیوز، کلیسای تاریخی سنت ماریا دلا سلوته که یک کلیسای کاتولیک در ونیز ایتالیا
است به مناسبت نمایشگاه هنر به صورت موقت تبدیل به مسجد شد.

تبدیل کلیسا به مسجد

تبدیل کلیسا به مسجد

تبدیل کلیسا به مسجد

تبدیل کلیسا به مسجد

تبدیل کلیسا به مسجد

تبدیل کلیسا به مسجد

تبدیل کلیسا به مسجد

تبدیل کلیسا به مسجد

تبدیل کلیسا به مسجد

تبدیل کلیسا به مسجد

منبع : ابنا