زن در اندیشه اجتماعی امام خمینی «ره» (۳)

نویسنده: اح‍م‍د آک‍وچ‍ک‍ی‍ان
چکیده:
نویسنده با توضیحی پیرامون پیکره تحقیق خود که در بخش ها متنوعی ارائه شده است، نسبت به جایگاه و نقش زنان در توسعه انسانی در دیدگاه امام(ره) مطالبی ایراد نموده و اندیشه امام در عرصه فکر توسعه را کاویده است، آنگاه با اشاره به معیارهای توانا سازی زنان در نقش توسعه ای خویش بر تفکیک میان نقش جنسی و جنسیتی زنان تأکید می ورزد، معیارهای این توانا سازی عبارتند از: رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل، وی دیدگاه های امام (ره) در محورهای مذکور را به طور مستند تطبیق نموده است.
شاید دوست داشته باشید