نویسنده: فاطمه جان‌احمدي چکيده: فيلسوف اسماعيلي، حجت‌العراقين، حميدالدين کرماني (م. 411 ق) در تکوين، و تکميل آراي فلسفي اسماعيليه و تشريح مباني فکري ـ کلامي فاطميان نقش مؤثري بر عهده داشت. طرح مجدد تئوري امامت ائمه فاطمي و پيوند جايگاه علوي و تجسم مراتب دنيوي امام با مراتب خلقت و هستي، از شاخصه‌هاي بارز تفکرات […]

نویسنده: فاطمه جان‌احمدي
چکيده:
فيلسوف اسماعيلي، حجت‌العراقين، حميدالدين کرماني (م. 411 ق) در تکوين، و تکميل آراي فلسفي اسماعيليه و تشريح مباني فکري ـ کلامي فاطميان نقش مؤثري بر عهده داشت. طرح مجدد تئوري امامت ائمه فاطمي و پيوند جايگاه علوي و تجسم مراتب دنيوي امام با مراتب خلقت و هستي، از شاخصه‌هاي بارز تفکرات علمي اوست. 
دغدغه اين پژوهش، پاسخ به اين پرسش اساسي است که سازوکار حميدالدين در تئوريزه کردن مفهوم امامت و بازانديشي اصول فکري اسماعيليه چه بود؟ و حاصل تلاش‌هاي او در طرح مجدد تئوري امامت اسماعيليه کدام‌اند؟ فرضيه مرکبي که در پاسخ به اين دو پرسش مطرح است آنکه: حميدالدين با ارائه طرح واره‌اي تلفيقي و تطبيقي (علوي و سفلي) که رويکردي تأويلي، اساسي عقلاني و ماهيتي فلسفي داشت، به بازانديشي اصول فکري اسماعيليه پرداخت و طرح سازمان‌يافته مباني کلامي اسماعيليه را با محويت امام فاطمي ارائه داد.
كليد واژه: حميدالدين کرماني، فاطميان مصر، اسماعيليه، الحاکم بامرالله، دروزيان.