تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

زن در اندیشه اجتماعی امام خمینی «ره» (۴)

نویسنده: اح‍م‍د آک‍وچ‍ک‍ی‍ان

چکیده:
نویسنده با اشاره به سه نگاه توصیفی، آرمانی و توصیه ای در مقوله زن در دیدگاه و اندیشه امام خمینی«ره» ، بر شخصیت و منش و روش سلوکی ایشان تآکید می کند و با ارائه تعریفی از توسعه در جای جای آراء امام«ره» مضمون ایدئولوژیک توسعه انسانی می بیند، نیز با ترسیم دیدگاه نظریه پردازان در دهه اخیر نسبت به مقوله «زن و توسعه» تلقی کلان و تحلیل خود از این نگرش را ذکر می کند، و در پایان آراء اجتماعی امام در مقوله زن را در قالب یک نظریه توسعه ای بررسی و تبیین می نماید.

شاید دوست داشته باشید