به گزارش ادیان نیوز، سایت “الشروق” به نقل از “عثمان الجلولی” دبیر کل دانشگاه بهداشت اتحادیه سراسری مشاغل تونس تأکید کرد: دلیل این اعتصاب، عدم موافقت وزارت بهداشت با خواسته های معترضان و اجرا نکردن توافق های سابق است. اعتصاب مزبور فعالیت های تخصصی طبی را متوقف می سازد اما بخش  فوریت های پزشکی به […]

به گزارش ادیان نیوز، سایت “الشروق” به نقل از “عثمان الجلولی” دبیر کل دانشگاه بهداشت اتحادیه سراسری مشاغل تونس تأکید کرد: دلیل این اعتصاب، عدم موافقت وزارت بهداشت با خواسته های معترضان و اجرا نکردن توافق های سابق است.
اعتصاب مزبور فعالیت های تخصصی طبی را متوقف می سازد اما بخش  فوریت های پزشکی به کار خواهند پرداخت.
منبع: العالم