تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

عکس العمل عجیب فرمانده در مقابل سیلی سرباز! / عکس

به گزارش ادیان نیوز، ۳۲ سال پیش در اول خردادماه ۱۳۶۲ محمد بروجردی، فرمانده قرارگاه حمزه
سیدالشهدا به خون خود غلطید. آنچه در ادامه می خوانیم، خاطره ای است از
دوران حیات مادی اش:

در دفتر فرماندهی سر و صدا به حدی رسید که فرمانده سپاه منطقه هفت از اتاقش بیرون آمد و جویای قضیه شد.

مسئول دفتر گفت:” این سرباز تازه از مرخصی برگشته ولی دوباره تقاضای مرخصی داره”.


فرمانده گفت:” خب! پسر جان تو تازه از مرخصی آمدی نمیشه دوباره بری”.

یک دفعه سرباز جلو آمد و سیلی محکمی نثار شهید بروجردی کرد. در کمال تعجب
دیدم شهید بروجردی خندید و آن طرف صورتش را برد جلو و گفت:” دست سنگینی
داری پسر! یکی هم این طرف بزن تا میزان بشه”.

شهید بروجردی

بعد هم او را برد داخل اتاق. صورتش را بوسید و گفت:”ببخشید، نمی دانستم این قدر ضروری است. می گم سه روز برات مرخصی بنویسند”.سرباز خشکش زده بود و وقتی مسئول دفتر خواست مرخصیش را با کارگزینی هماهنگ
کند گوشی را از دستش گرفت و گفت:”برای کی می خوای مرخصی بنویسی؟ برای من؟
نمی خواد. من لیاقتش را ندارم”.

بعد هم با گریه بیرون رفت. بعدها شنیدم آن سرباز راننده و محافظ شهید
بروجردی شده؛ یازده ماه بعد هم به شهادت رسید. آخرش هم به مرخصی نرفت.

منبع : مشرق

شاید دوست داشته باشید