مذهب شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی

نویسنده: اصغر حیدری

چکیده:

آشنایی با زوایای زندگی شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی، جد اعلای پاشاهان صفوی، هنوز نیازمند تحقیقات علمی و تاریخی است؛ به‌ویژه در دو بعد مذهب شیخ و سیادت او بحث‌ها و تحلیل‌های متعدد و گاه متضادی ارائه شده است. این دو موضوع گاه پژوهشگرانی را به دشمنی عجیب با شیخ و صفویان کشانیده، و گاه آنان را به اعتقاد به مراتب بلند انسانی درباره شیخ‌صفی‌الدین واداشته است.
این نکته که شیخ پیرو مذهب تسنن بوده است یا تشیع، در مطالعه سلسله پادشاهی صفویه اهمیتی خاص می‌یابد؛ زیرا آنان به مذهب شیعه دوازده‌امامی در ایران رسمیت بخشیدند. این مقاله می‌کوشد پاسخی مبتنی بر پژوهشی علمی ـ تاریخی و با تکیه بر اسناد و یافته‌های گذشته‌نگاری به دست دهد.

کلید واژه‌:
شیخ‌صفی‌الدین، صفویان، مذهب تشیع، سادات، امام موسی کاظم(ع)

شاید دوست داشته باشید