تأثیر شهادت‌طلبی از دیدگاه امام خمینی (ع) در تغییر مفهوم قدرت از منظر تئوری سازه‌انگاری

نویسندگان: محمدرضا درزی کلایی – علیرضا آقاحسینی

چکیده:
امام خمینی با برساختن ایده‌های جدید و زنده کردن بسیاری از مفاهیم انقلابی از جمله فرهنگ شهادت‌طلبی، قدرت نرم‌افزاری جدیدی را تعریف کرد که توانست بر شاه و عمال خارجی پیروز گردد. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تئوری سازه‌انگاری در مورد برساختگی منافع و قدرت از طریق ایده و مفاهیم دیگر همچون «ماده ـ معنا» و «خود ـ دیگری» به بررسی فرهنگ شهادت‌طلبی از دیدگاه امام خمینی(ع) در تغییر مفهوم قدرت از بعد سخت‌افزاری به بعد نرم‌افزاری بپردازیم. روش تحقیق مذکور نیز توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه:
شهادت‌طلبی، قدرت، جنگ تحمیلی، سازه‌انگاری.

شاید دوست داشته باشید