تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تحلیلی بر روند قدرت‌گیری انگلیس در خلیج فارس (از اواسط صفویه تا پایان نیمه اول قاجاریه ۱۰۳۰ ـ ۱۲۶۴ ق/۱۶۲۰-۱۸۴۷م)

نویسنده: محمد شورمیج

چکیده:
خلیج فارس همواره از مناطق بسیار حساس، سوق‌الجیشی و تجاری خاورمیانه بوده است، از این‌رو، در طول تاریخ منشأ تحولات متنوعی شده است. از مسائل بسیار مهم و قابل بحث در خلیج فارس، بررسی چگونگی سلطه استعمارگران، به خصوص انگلیسی‌ها بر کرانه‌های ساحلی آن و به ویژه کرانه‌های تحت حاکمیت ایران می‌باشد.
در این پژوهش، چگونگی روند قدرت‌گیری انگلیس و تضعیف قدرت سیاسی ایران در کرانه‌های خلیج فارس از اواسط حکومت صفوی تا آغاز حکومت ناصرالدین شاه (۱۰۳۰ ـ ۱۲۶۴ق) تحلیل و بررسی می‌شود. مسئله و هدف اصلی پژوهش، بررسی چگونگی قدرت‌یابی قبایل و اعراب محلی در منطقه خلیج فارس و سیاست انگلیس در تقویت آنها و سلطه بر منطقه است.

کلید واژه: خلیج فارس، انگلیس، حاکمیت محلی، حاکمیت ایران و قبایل عرب خلیج فارس.

شاید دوست داشته باشید