نویسندگان: حسين فرزانه‌پور – محمد بخشايي‌زاده چکيده:تساهل و مدارا به‌منزلة يک فضيلت اخلاقي و شيوۀ رفتار و عمل در مجموعۀ انديشه‌هاي اسلامي واجد جايگاه والايي است. در اين مقاله با استناد به منابع اسلامي، مباني، اصول نظري تساهل بررسي مي‌شود. قرآن کريم به مسئلۀ تساهل و مدارا در رفتار با ديگران ازجمله اقليت‌هاي ديني و […]

نویسندگان: حسين فرزانه‌پور – محمد بخشايي‌زاده

چکيده:
تساهل و مدارا به‌منزلة يک فضيلت اخلاقي و شيوۀ رفتار و عمل در مجموعۀ انديشه‌هاي اسلامي واجد جايگاه والايي است. در اين مقاله با استناد به منابع اسلامي، مباني، اصول نظري تساهل بررسي مي‌شود. قرآن کريم به مسئلۀ تساهل و مدارا در رفتار با ديگران ازجمله اقليت‌هاي ديني و نژادي توجه داشته است و يکي از مأموريت‌هاي پيامبران الهي را نيز همين مي‌داند. ما در اين نوشتار گسترة تساهل و مدارا را مطرح و در ادامه ارزيابي مي‌کنيم.

كليد واژه: قرآن، تساهل و مدارا، همزيستي مسالمت‌آميز، مخالفان، رفتار، اقليت‌هاي ديني.