تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی تأثیر مناسک اسلامی بر فرایند معنویت‌یابی دینی

نویسندگان: سهراب مروتی، مینا یعقوبی

چکیده:
گفتمان «معنویت بدون دین» و یا «معنویت بدون تشریع و تکلیف»، از آثار سیر طبیعی تمدن عقل‌گرا و تجربه‌محور غرب است که امروزه در میان روشن‌فکران جامعه ما رسوخ نموده است؛ گفتمانی که به موجب آن، گروه‌های معنوی مدرن با عقاید و تعالیم عامه‌پسند و بعضاً مخاطره‌آمیز، شکل گرفته و به سرعت در حال توسعه هستند.
ازاین‌رو، این پژوهش بر آن است تا با تبیین صفات مناسک اسلامی، به روش‌شناسی و نحوه تأثیرگذاری آن بر فرایند معنویت‌یابی دینی پرداخته و جایگاه احکام اسلامی و اهمیت آن را در این قلمرو تعیین نماید. در این زمینه، صفاتی از قبیل، وحیانی بودن، اخلاق‌مداری، ریخت‌مندی، نماد‌مندی، تکرار و تداوم و جمع‌گرایی شناسایی و تبیین گردید.

کلیدواژه‌: معنویت، آزادی، تکلیف‌گریزی، مناسک اسلامی، روش‌شناسی احکام، تعمق‌بخشی معنوی.

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.