نویسندگان: سهراب مروتي، مينا يعقوبي چكيده:گفتمان «معنويت بدون دين» و يا «معنويت بدون تشريع و تكليف»، از آثار سير طبيعي تمدن عقل‌گرا و تجربه‌محور غرب است كه امروزه در ميان روشن‌فكران جامعة ما رسوخ نموده است؛ گفتماني كه به موجب آن، گروه‌هاي معنوي مدرن با عقايد و تعاليم عامه‌پسند و بعضاً مخاطره‌آميز، شكل گرفته و […]

نویسندگان: سهراب مروتي، مينا يعقوبي

چكيده:
گفتمان «معنويت بدون دين» و يا «معنويت بدون تشريع و تكليف»، از آثار سير طبيعي تمدن عقل‌گرا و تجربه‌محور غرب است كه امروزه در ميان روشن‌فكران جامعة ما رسوخ نموده است؛ گفتماني كه به موجب آن، گروه‌هاي معنوي مدرن با عقايد و تعاليم عامه‌پسند و بعضاً مخاطره‌آميز، شكل گرفته و به سرعت در حال توسعه هستند.
ازاين‌رو، اين پژوهش بر آن است تا با تبيين صفات مناسك اسلامي، به روش‌شناسي و نحوة تأثيرگذاري آن بر فرايند معنويت‌يابي ديني پرداخته و جايگاه احكام اسلامي و اهميت آن را در اين قلمرو تعيين نمايد. در اين زمينه، صفاتي از قبيل، وحياني بودن، اخلاق‌مداري، ريخت‌مندي، نماد‌مندي، تكرار و تداوم و جمع‌گرايي شناسايي و تبيين گرديد.

كليدواژه‌: معنويت، آزادي، تكليف‌گريزي، مناسك اسلامي، روش‌شناسي احكام، تعمق‌بخشي معنوي.