تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

چشم دجال در روایات شیعه و اهل تسنن

نویسندگان: روحی برندق،کاووس؛ نیل ساز،نصرت؛ صفری،علی؛ صدری،سحر؛   

چکیده:
در جوامع روایی شیعه و اهل تسنن، روایات بسیاری دربارۀ چشم دجال وجود دارد. این روایات هرچند در نگاه نخست، دارای گونه‌های مختلف و بعضا متناقضی هستند، اما با دقت نظر و بررسی دقیق مضمون آن‌ها، درمی‌یابیم به یکدیگر مرتبطند.
این نوشتار با روش گردآوری کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع شیعه و اهل سنت و با شیوه توصیفی _ تحلیلی (تحلیل محتوایی) به این مسئله پرداخته است که راه جمع بین روایات متناقض موجود در جوامع حدیثی اهل تسنن و شیعه دربارۀ ویژگی‌های چشم دجال و حاصل این راه‌کار چیست؟ آن‌گاه نتیجه می‌گیریم که یک چشم دجال، به طور کامل کور است و چشم دیگر، نابینای نسبی است. برجستگی و از حدقه درآمدن، ویژگی چشم راست دجال، و درخشش همانند ستاره، ویژگی چشم چپ اوست. در برخی روایات نیز از نوشتۀ میان دو چشم دجال سخن به میان آمده که می‌تواند کنایه از ثبوت و وضوح کفر دجال باشد.

کلیدواژه:
روایات شیعه ،دجال ،چشم دجال ،روایات اهل‌سنت ،دجّال

شاید دوست داشته باشید