زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، مسیحیت تبشیری از ساده دلی مردم آفریقا سوء استفاده کرده و آنها را به شیوه های غیرعادی دعوت به مسیحیت می کند. چه معجزاتی که از این کشیشان سر نمی زند. حضرت عیسی به اندازه این کشیشان معجزه نداشته است. منبع : ادیان نت

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، مسیحیت تبشیری از ساده دلی مردم آفریقا سوء استفاده کرده و آنها را به شیوه
های غیرعادی دعوت به مسیحیت می کند. چه معجزاتی که از این کشیشان سر نمی
زند. حضرت عیسی به اندازه این کشیشان معجزه نداشته است.

منبع : ادیان نت