بازنمایی جامعه‌شناختی برخی نارضایتی‌های منجر به انقلاب اسلامی در پنج رمان سیاسی ـ اجتماعی

نویسندگان: امید قادرزاده ـ هیرش قادرزاده ـ علی مرشدی‌زاده

چکیده:
این مقاله درصدد است تا در چارچوب نظریۀ بازنمایی، نحوه انعکاس برخی نارضایتی‌های منجر به انقلاب اسلامی را در رمان‌های انتشار یافته پس از انقلاب، در قالب بررسی کمّی و استقرایی، شناسایی کند. در این پژوهش، با استفاده از روش و تکنیک تحلیل محتوا، رمان‌های «قطار۵۷»، «اسماعیل»، «فصل کبوتر»، «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» بررسی شده است. نمونه‌گیری از نوع احتمالی سیستماتیک و واحد تحلیل در این بررسی، پاراگراف است.

کلیدواژه: انقلاب اسلامی، نارضایتی، رمان، تحلیل محتوا.