اخلاق و رسانه

نویسنده: محمد فولادی

چکیده:
ارتباط میان اخلاق و رسانه و نحوه تعامل آنها از جمله موضوعات محوری است که در چند دهه اخیر اذهان محققان را به خود معطوف داشته است. امروزه تعامل میان این دو واقعیت، دو متن، دو نهاد و دو عنصر فرهنگی و تکنولوژیکی، دست‏مایه بررسی‏ های علمی و تأمّلات محققانه واقع شده و نقطه تلاقی‏ این دو، از منظرهای گوناگون جامعه ‏شناسی، جامعه‌شناسی و دانش ارتباطات، اخلاق، فرهنگ و…مورد بحث و مداقّه قرار گرفته است. این تعامل، با چرخه سوم یعنی «فرهنگ» نیز رابطه دارد. در واقع، فرهنگ بستر وقوع انواع ارتباط، از جمله ارتباط اخلاق و رسانه است. دو مفهوم ترکیبی پربسامد «اخلاق رسانه ‏ای» و «رسانه اخلاقی» از رهگذر توجه به نحوه تعامل اخلاق و رسانه پدید آمده‏ اند.
این مقاله با رویکرد تحلیلی، نظری به بررسی اخلاق رسانه و چگونگی تعامل آن دو می‌پردازد.

کلیدواژه‌: اخلاق، رسانه، رسانه اخلاقی، اخلاق رسانه، وظایف اخلاقی

شاید دوست داشته باشید