جهانی شدن و فناوری‌های ارتباطی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی

نویسندگان: سیدحسین شرف‌الدین – محمدحسین ظریفیان یگانه – اسماعیل صابر کیوج

چکیده:
برخی از متفکران، وسایل ارتباطی نوین را بسترساز تحقق شتابان جهانی‌شدن می‌دانند و بر این باورند که تکنولوژی‌های نوین ارتباطاتی، ایده موسوم به دهکده جهانی را در بسیاری از نقاط دنیا عینیت بخشیده‌اند.
پدیده جهانی‌شدن در چند دهه اخیر به صورت گسترده‌ای جامعه ایران را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده و در این راستا پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که این پدیده چه تأثیری بر تحولات عرصه رسانه در ایران پس از انقلاب اسلامی داشته است؟
نگارندگان برای پاسخ به این سؤال، پدیده جهانی‌شدن را از بعد تحولات فناوری‌های ارتباطی در ایران مورد توجه قرار داده و در ادامه به پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی رشد فناوری پرداخته‌اند.

کلیدواژه: جهانی‌شدن، تکنولوژی ـ فناوری، فناوری اطلاعات، انقلاب اسلامی.

شاید دوست داشته باشید