نويسنده: حامد حسينيان چکيده: يكي از جنبه‌هاي بررسي وحي، فرايند نزول آن از نگاه دريافت‌کننده آن پيام است. برخي از دين‌پژوهان، پيامبر را فاعل وحي مي‌دانند و وحي را حاصل نبوغ، تجربه يا روان پرهياهوي او مي‌پندارند. بنابر نظر برگزيده، پيامبران قوه‌اي مخصوص دارند که ابزار درک‌ هاتف غيب است و از روي لياقت به […]

نويسنده: حامد حسينيان

چکيده:

يكي از جنبه‌هاي بررسي وحي، فرايند نزول آن از نگاه دريافت‌کننده آن پيام است. برخي از دين‌پژوهان، پيامبر را فاعل وحي مي‌دانند و وحي را حاصل نبوغ، تجربه يا روان پرهياهوي او مي‌پندارند. بنابر نظر برگزيده، پيامبران قوه‌اي مخصوص دارند که ابزار درک‌ هاتف غيب است و از روي لياقت به ايشان عطا شده است. آنان پيام الهي را به‌وسيله آن قوه مي‌شنوند و بدون کاستي به زبان قوم خود ترجمه مي‌کنند.
اين ترجمه كار پيامبر است؛ اما ازآنجاکه پيام الهي است و اين قوه نيز هديه‌اي الهي و خداوند خود عصمت وحي را ضمانت کرده است، سخن پيامبر همان کلام الهي است که در قالب کالبدهاي زميني تنزيل شده است. به‌نظر مي‌رسد اين بيان هم مورد تأييد متكلمان باشد و هم راه را بر اعتراض‌هاي دگرانديشان ببندد.

کليدواژه: وحي، تنزيل، پيامبر، قوه دريافت وحي، مراتب وحي، تجربه ديني.