تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ترجمان وحی (بررسی نقش پیامبر در فرایند نزول وحی)

نویسنده: حامد حسینیان

چکیده:

یکی از جنبه‌های بررسی وحی، فرایند نزول آن از نگاه دریافت‌کننده آن پیام است. برخی از دین‌پژوهان، پیامبر را فاعل وحی می‌دانند و وحی را حاصل نبوغ، تجربه یا روان پرهیاهوی او می‌پندارند. بنابر نظر برگزیده، پیامبران قوه‌ای مخصوص دارند که ابزار درک‌ هاتف غیب است و از روی لیاقت به ایشان عطا شده است. آنان پیام الهی را به‌وسیله آن قوه می‌شنوند و بدون کاستی به زبان قوم خود ترجمه می‌کنند.
این ترجمه کار پیامبر است؛ اما ازآنجاکه پیام الهی است و این قوه نیز هدیه‌ای الهی و خداوند خود عصمت وحی را ضمانت کرده است، سخن پیامبر همان کلام الهی است که در قالب کالبدهای زمینی تنزیل شده است. به‌نظر می‌رسد این بیان هم مورد تأیید متکلمان باشد و هم راه را بر اعتراض‌های دگراندیشان ببندد.

کلیدواژه: وحی، تنزیل، پیامبر، قوه دریافت وحی، مراتب وحی، تجربه دینی.

شاید دوست داشته باشید