مسخره کردن ادیان جرم است

به گزارش ادیان نیوز، قانون مزبور همچنین اعمال تبعیض میان افراد یا گروهها بر اساس دین،
عقیده، مذهب، ملت، نژاد، رنگ پوست و یا اصل و نسب را جرم تلقی کرد.

بر اساس این قانون، توهین به ذات ربوبی، پیامبران، کتابهای آسمانی،
مراکز عبادت و یا هر گفتار و کردار و نوشتار فتنه انگیز و انتشار آنها در
اینترنت و شبکه های اجتماعی در امارات جرم دانسته شده است.

علاوه بر موارد یاد شده بر پایه این قانون افرادی که اقدام به از بین
بردن اماکن عبادت و یا قبرستانها کرده و یا آنها را مورد توهین قرار داده و
آلوده کنند، مجرم شناخته شده، بازخواست و محاکمه خواهند شد.

منبع : ایرنا

شاید دوست داشته باشید