به گزارش ادیان نیوز، به تازگی کمپین جدیدی درمسجد فیوزبری به راه افتاده که در آن مسلمانان درب ها را به روی افراد مستمند و بی خانمان گشوده اند و با غذای گرم از آنان پذیرایی می کنند. در این مسجد حتی خدمات روانشناسی نیز به فقرا ارائه می شود. مسجد فیوزبری هفته ای یک […]

به گزارش ادیان نیوز، به تازگی کمپین جدیدی درمسجد فیوزبری به راه افتاده که در آن مسلمانان
درب ها را به روی افراد مستمند و بی خانمان گشوده اند و با غذای گرم از
آنان پذیرایی می کنند. در این مسجد حتی خدمات روانشناسی نیز به فقرا ارائه
می شود.

مسجد فیوزبری هفته ای یک بار درهای خود را به روی فقرا می گشاید تا آنان
و البته دیگران را با چهره واقعی اسلام آشنا کند. افراد بی خانمان و
طردشده در شهر طوری به مسجد نگاه می کنند که گویی دوباره صاحبخانه شده اند.

دکتر محمد علی معاون مسجد می گوید این کمپین در راستای اهداف بین
الادیانی است که مسجد برای خود تعریف کرده است؛ مسلمانان با این کمپین قصد
دارند در همه امور اجتماعی شرکت فعال داشته باشند. مسجد فیوزبری تنها مسجدی
است که از مرکز کنترل کیفیت بنیادهای خیریه موفق به کسب جایزه کیفیت شده
است.

منبع : شفقنا