اعتراض مسلمانان انگلیس به طرح ضد اسلامی کامرون

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از on islam، مسلمانان انگلستان در مورد طرح ضد تروریستی نخست وزیر این کشور هشدار دادند.
بر پایه این گزارش، طی هفته های گذشته نخست وزیر انگلیس از طرحی رونمایی کرد که به مقابله با نفوذ گروه های تروریستی در این کشور می پردازد. بر این اساس کامرون اعلام کرد: «ما می بایست با تقویت صداهای میانه رو که اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهند و برطرف کردن بحران هویت در میان جوانان و نزدیک تر کردن اقلیت ها و بخش های مختلف جامعه و نیز افزایش فرصت ها برای همه با این افراط گرایی مبارزه کنیم.»
در واکنش به طرح کامرون، گروه های اسلامی بسیاری مخالفت خود را با این طرح ابراز کردند. برخی از رهبران مسلمانان انگلستان اعلام کردند که اولین مشکل طرح کامرون برابر دانستن تروریست ها با مسلمانان است که به صورت غیر مستقیم به مردم القاء می شود. این درحالی است که درصد بسیاری از تروریست های جهان و انگلستان مسلمان هیچ ارتباطی با اسلام ندارند و به نام های دیگر دست به آدم کشی می زنند.
ایراد دیگری که عده ای از مسلمانان مطرح کردند مساله دخالت دولت در اسلام است. دولت انگلیس می تواند به بهانه حمایت از اسلام میانه رو با انواع برداشت های گوناگون از اسلام مقابله کند و در این زمینه به این طرح استناد کند.
قسمتی از طرح کامرون به تقویت ارزش های انگیسی در میان مسلمانان این کشور باز می گردد که این مساله نیز باعث اعتراض های گسترده ای شده است. برای نمونه آنچه که در کشورهای غربی و از جمله انگلیس به عنوان برابری زن و مرد مطرح است و ارزش دارد با تعالیم اسلامی در تضاد است و دولت نمی تواند به بهانه های امنیتی اینگونه مفاهیم غربی را به دانش آموزان مسلمان تلقین کند.
منبع: جام نیوز