لحظه اصابت موشک به پادگان نیروهای نظامی امارات

ادیـان نیوز :

منبع : ابنا