به گزارش ادیان نیوز، علت باز نکردن مدارس توسط مسیحیان، قطع کمک های مالی از طرف رژیم صهیونیستی اعلام شده است. با آغاز سال تحصیلی در سرزمین های اشغالی بیش از ۳۰ هزار دانش آموز مسیحی به مدرسه نرفته اند تا اعتراض خود را به این تصمیم دولت یهودی اعلام کنند.منبع : شفقنا

اعتصاب مدارس مسیحی

به گزارش ادیان نیوز، علت باز نکردن مدارس توسط مسیحیان، قطع کمک های مالی از طرف رژیم صهیونیستی
اعلام شده است. با آغاز سال تحصیلی در سرزمین های اشغالی بیش از ۳۰ هزار
دانش آموز مسیحی به مدرسه نرفته اند تا اعتراض خود را به این تصمیم دولت
یهودی اعلام کنند.
منبع : شفقنا