مستندی از فاجعه سرزمین منا از زبان نجات یافتگان (قسمت دوم)