لزوم تشکیل “واتیکان اسلامی” برای اداره مکه و مدینه

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از الوعی نیوز؛ سال ها پیش هنگامی که مسیحیان به تشکیل کشور مستقل واتیکان اقدام ورزیدند، ابتدا با اعتراض و مخالفت بسیاری ازطرف مسیحیان در نقاط مختلف جهان مواجه شد، اما به مرور زمان مسیحیان سراسر جهان پی بردند که چه اقدام خوبی صورت گرفته است.
بدون شک تشکیل کشور مستقل واتیکان، برای مرجعیت مسیحیان کاتولیک در جهان، فواید بسیار داشته است که می توان به استقلال مرجعیت دینی آنها و عدم دخالت کشورهای مختلف مسیحی در این امر اشاره کرد. از همین رو پاپ و همکارانش به راحتی و با استقلال کامل  می توانند امور مسیحیان کاتولیک را رهبری و مدیریت کنند.
هر چند از نظر جغرافیایی کشور واتیکان در قلب ایتالیا قرار دارد، اما اولا به طور مستقل مدیریت می شود و ثانیا لزوما ریاست و هدایت این کشور در دست یک فرد ایتالیایی نیست و در زمان های مختلف در دست یک پاپ از کشورهای مختلف جهان بوده است.
اکنون و بعد از وقوع دو فاجعه مهیب در مکه مکرمه که منجر به شهادت و زخمی شدن هزاران تن از مسلمانان از کشورهای مختلف جهان شد، این پرسش مطرح می شود که آیا وقت آن نرسیده که “واتیکان اسلامی” تشکیل شود تا اداره شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره که به همه مسلمانان جهان تعلق دارد، تشکیل شود؟!
بدون شک در صورت تشکیل واتیکان اسلامی، این کشور مستقل در قلب عربستان سعودی قرار خواهد داشت، و ریاست و رهبری آن در دست یک مسلمان از یکی از کشورهای جهان خواهد بود و در برهه های مختلف هم می تواند ریاست آن در دست فردی از کشور دیگر بیفتد و حتی در همان زمان این فرد می تواند مشاورانی از کشورهای مختلف اسلامی برای خود داشته باشد تا در مدیریت بهتر امور، وی را راهنمایی و کمک کنند.
شاید دوست داشته باشید