تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

مجازات شلاق در کتاب های زرتشتی

ادیان نیوز: مجازات شلاق برای بعضی گناهان از جمله مجازات هایی است که در منابع کهن زرتشتی آمده است. به تعدادی از اینگونه مجازات ها توجه کنیم:
دو هزار تازیانه برای کشتن خارپشت
ـ کشتن خارپشت: ۱۰۰۰ تازیانه اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۰، ف ۱۳، ش ۴) (ظاهرا دلیل مجازات سنگین آن بوده که خارپشت را نوعی سگ می دانستند)
شکستن پیمان
ـ شکستن پیمان قولی: ۳۰۰ ضربه شلاق محکم اسب رانی و ۳۰۰ ضربه با شلاق چرمین.
ـ شکستن پیمان دست فشردن: ۶۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه با شلاق چرمین.
ـ پیمان شکنی با چارپایان بزرگ: ۷۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۷۰۰ تازیانه با شلاق چرمین.
ـ پیمان شکنی با یک ستور بزرگ: ۸۰۰ تازیانه با شلاق اسب رانی و ۸۰۰ تازیانه با شلاق چرمین.
ـ پیمان شکنی با یک بنده ی بزرگ سال: ۹۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۹۰۰ تازیانه با شلاق چرمین.
ـ پیمان شکنی با ده بزرگ خوب کشت: ۱۰۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه با شلاق چرمین. (وندیداد، ج ۱، ص ۴۵۵ ـ  456، ف ۴، ش ۱۱ ـ ۱۶)
زمین کشاورزی
ـ اگر در زمینی انسان یا سگی مرد (پس از بردن جسد) تا یک سال نباید کسی در آن زمین کشاورزی کند و بر آن آب روان کند. اگر کسی چنین کند به او ۲۰۰ تازیانه ی محکم با شلاق اسب رانی و ۲۰۰ تازیانه با شلاق چرمین زده می شود. (وندیداد، ج ۲، ص ۶۸۱ ـ ۶۸۲، ف ۶، ش ۴ و ۵)
دفن انسان و سگ
ـ دفن سگهای مرده و آدمهای مرده در زمین به مدت نصف سال: ۵۰۰ ضربه ی محکم تازیانه ی اسب رانی و ۵۰۰ تازیانه ی چرمین. (متن وندیداد، ج ۱، ص ۳۶۰، فرگرد ۳، ش ۳۶)
ـ دفن سگهای مرده و مردهای مرده که یک سال در زمین مانده باشد: ۱۰۰۰ تازیانه ی اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۱، ص ۳۶۰، فرگرد ۳، ش ۳۷)
پارچه کشیدن روی مرده
ـ کشیدن پارچه روی مرده هرچند ناچیز به اندازه جوراب: ۴۰۰ تازیانه ی اسب رانی و ۴۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۲، ص ۸۷۲، ف ۸، ش ۲۳)
ـ کشیدن پارچه روی مرده به اندازه ی یک شلوار که هردو پا را بپوشاند: ۶۰۰ تازیانه ی اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۲، ص ۸۷۲، ف ۸، ش ۲۴)
ـ کشیدن پارچه روی مرده به اندازه ی جامه (مثل لباسهای بلند عربی): ۱۰۰۰ ضربه ی اسب رانی و ۱۰۰۰ تازیانه ی چرمین. (وندیداد، ج ۲، ص ۸۷۲، ف ۸، ش ۲۵)
کشتن سگ
ـ کشتن سگ نگهبان گله: ۸۰۰ تازیانه اسب رانی و ۸۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۲، ف ۱۳، ش ۱۲)
ـ کشتن سگ نگهبان ده: ۷۰۰ تازیانه اسب رانی و ۷۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۲، ف ۱۳، ش ۱۳)
ـ کشتن سگ شکاری: ۶۰۰ تازیانه اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۳، ف ۱۳، ش ۱۴)
ـ کشتن توله سگ: ۵۰۰ تازیانه تازیانه اسب رانی و ۶۰۰ تازیانه چرمین. (وندیداد، ج ۳، ص ۱۳۳۳، ف ۱۳، ش ۱۵)
منبع: راه راستی
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.