به گزارش ادیان نیوز، دسته طیب با شکل و شمایل خاص خود در مراسم عزاداری محرم شرکت می کنند. در جنوب تهران در میدان خراسان خیابانی است بنام طیب که عده ای از اهالی قدیم آن به رسم یادبود برای دوستشان طیب حاج رضایی با تیپ خاصی وارد هیئت می شوند. منبع: فرهنگ

به گزارش ادیان نیوز، دسته طیب با شکل و شمایل خاص خود در مراسم عزاداری محرم شرکت می کنند. در جنوب تهران در میدان خراسان خیابانی است بنام طیب که عده ای از اهالی قدیم آن به رسم یادبود برای دوستشان طیب حاج رضایی با تیپ خاصی وارد هیئت می شوند.
منبع: فرهنگ