ادیان با یکدیگر دربرابر فساد ، تخریب اخلاقی، بحران خانواده و خشونت همکاری کنند

به گزارش ادیان نیوز، پاپ به مناسبت پنجاهمین سالگرد رابطه میان کلیسا با سایر ادیان غیر مسیحی
موسوم به ‘Nostra Aetate’، در حضور نمایندگان ادیان و مذاهب از جمله
مسلمانان، یهودی ها، بودایی ها، هندویی ها و سیک ها گفت: خشونت و تروریسم
منجر به گسترش سوء ظن به ادیان و حتی محکومیت آنها شده است. در حقیقت با
توجه به اینکه هیچ دینی از خطر انحرافات بنیادگرایانه و افراط گرایانه فردی
و گروهی مصون نیست، باید به ارزش های مثبت ادیان نگاه کرد. باید نگاه ها
را بلند کرد و فراتر رفت.

پاپ افزود: گفت وگو بر پایه احترام با اعتماد می تواند بذر نیکی را به
همراه آورد که بعدا تبدیل به جوانه دوستی و همکاری در زمینه های زیادی ،
بویژه در خدمت به فقرا، کودکان، سالمندان، پذیرش پناهجویان و توجه به
محرومان شود.

وی گفت: ما (ادیان ) می توانیم با یکدیگر گام برداریم و مراقب همدیگر و
آفرینش باشیم. ما با هم می توانیم آفریننده را به خاطر برکت هایی که به ما
داده است ستایش کنیم و می توانیم طرح هایی مشترک را برای مبارزه با فقر،
تضمین زندگی با کرامت برای هر زن و مرد اجرا کنیم.

رهبر مذهبی کاتولیک ها از ادیان خواست تا با یکدیگر در زمینه های مختلف
مانند صلح، گرسنگی، فقری که میلیون ها انسان مبتلا به آن هستند، بحران محیط
زیست، خشونت بویژه آنهایی که به نام دین اعمال می شوند، فساد ، تخریب
اخلاقی، بحران خانواده ، بحران اقتصادی و مالی همکاری کنند.

وی افزود: جهان به ما مومنان نگاه و ما را به همکاری با یکدیگر ترغیب می
کند. ما مومنان نسخه ای برای این مسایل (ذکر شده) نداریم، اما از یک منبع
بزرگ به نام دعا برخوردار هستیم، دعا برای ما یک گنج است.
منبع : ایرنا

شاید دوست داشته باشید