ادیان نیوز: وی در این کلیپ می گوید در این زیارات ما می رویم تا از مرده هایمان حاجت بخواهیم… براستی آیا اهل بیت مرده اند و از بین رفته که هیچ کاری از دستشان برنمی آید؟ پس پاسخ این آیه قرآن کریم که می فرماید شهیدان زنده اند چه می شود(آلعمران/۱۶۹) غیر از امام […]

ادیان نیوز: وی در این کلیپ می گوید در این زیارات ما می رویم تا از مرده هایمان حاجت بخواهیم…
براستی آیا اهل بیت مرده اند و از بین رفته که هیچ کاری از دستشان برنمی آید؟ پس پاسخ این آیه قرآن کریم که می فرماید شهیدان زنده اند چه می شود(آلعمران/۱۶۹) غیر از امام زمان کدام یک از اهل بیت است که شهید نباشد! کدام شیعه است که اهل بیت را همچون خدا فرض کند تا توسلش شرک باشد؟
منبع: انجمن نجات از حلقه