به گزارش ادیان نیوز، در روزهای اخیر تصویری در اینترنت منتشر شده که واقعیت تفکر بعثی ها را بر همگان روشن می کند. در این تصویر که یکی از شعارهای حزب بعث می باشد تاکید شده خدایی جز وطن و پیامبری جز حزب بعث نیست! منبع: اویس

به گزارش ادیان نیوز، در روزهای اخیر تصویری در اینترنت منتشر شده که واقعیت تفکر بعثی ها را بر همگان روشن می کند. در این تصویر که یکی از شعارهای حزب بعث می باشد تاکید شده خدایی جز وطن و پیامبری جز حزب بعث نیست!
منبع: اویس