جهان از عراق دربرابر تررویسم حمایت کند

به گزارش ادیان نیوز،  به نقل از خبرگزای نون، آیت الله نجفی در این دیدار گفت: سکوت بین الملللی به مرحله چشم پوشی از حمایت ترکیه از گروههای افراطی که اقدام به انتشار تروریسم در کشورهای منطقه بویژه عراق و سوریه می کند و همچنین چشم پوشی نسبت به موضع متجاوزگرانه عربستان علیه ملت یمن و صادرکننده تروریسم به مناطق مختلف کره زمین، می رسد.
وی در این دیدار تاکید کرد که جامعه بین المللی باید به وحدت و حاکمیت عراق احترام بگذارند و آگاه باشد که بین اقشار مختلف ملت عراق هیچ گونه طایفه گرایی وجود ندارد و مشکل افراط گرایی از ورای مرزها وارد عراق می شود.
این مرجع تقلید شیعه در ادامه این دیدار بر اهمیت حمایت مجامع بین المللی از دولت عراق در مصیبت های اقتصادی و امنیتی تاکید و بیان کرد: عراق در حال مبارزه با تروریسم و افراط گرایی به نیابت از جهان است. جهان باید خطر این تهدید را درک کند؛ خطری که امنیت و صلح سراسر جهان را تهدید می کند.
وی افزود: اجازه دادن به گسترش داعش و افراط گرایی در عراق و سوریه، به اماکن دیگر نیز کشیده خواهد شد. جهان باید به شکل جدی و سریع در قبال هر نوع افراط گرایی بایستد چرا که این موضوع بیماری همه گیری است که از یک منطقه به منطقه دیگر جهش می کند. جهان تنها به محکومیت اکتفا نکند بلکه از عراق به عنوان اولین مبارز و شجاعترین آنها در برابر جمیع انواع افراط گرایی بویژه مواردی که شاید با نام های دیگری پس از پایان وجود داعش سربرمی آورند، حمایت کنند.
شاید دوست داشته باشید