هشدار اسکاتلندیارد به مسلمانان فرقه گرای انگلیس

رییس اسکاتلندیارد به مسلمانان اسکاتلند و دیگر نقاط بریتانیا درباره حمله به فرقه های اقلیت مسلمان در این کشور هشدار داد و با اشاره به قتل اعضای فرقه احمدیه در خیابانهای این کشور، گفت دولت انگلیس هیچ گونه فرقه گرایی مذهبی منجر به خشونت را تحمل نمیکند.
«سِر برنارد هوگان هو» رییس اسکاتلندیارد در دیدار با اعضای فرقه احمدیه در مسجدی در گلاسکو اسلامگراهای تندرو را تهدید کرد و گفت بریتانیا اجازه نمی دهد هیچ عضوی از یک مذهب، اعضای دیگر آن را تهدید کند.
پس از اینکه ماه گذشته میلادی، اسدشاه یک فروشنده محصولات فرهنگی – که از اعضای فرقه احمدیه بود- در جلوی فروشگاه خود به قتل رسید، موجی از نگرانی از شیوع عدم تحمل دینی در گلاسکو پدید آمده است.
منبع: سایت گفت و گوی ادیان