ادیان نیوز: متن کامل مصاحبه حجت الاسلام مظاهری سیف در خصوص اسلام رحمانی کارشناس عرفان هاي نوظهور با اشاره به لزوم شفاف سازي تقابل اسلام رحماني با اسلام انقلابي، گفت: اسلام رحماني از ابوموسي اشعري الگو مي گيرد و آرمانش دوستي با کدخداي دهکده جهاني است و حوزويان بايد ظرفيت هاي فقهي و حقوقي بازدارنده […]

ادیان نیوز: متن کامل مصاحبه حجت الاسلام مظاهری سیف در خصوص اسلام رحمانی
کارشناس عرفان هاي نوظهور با اشاره به لزوم شفاف سازي تقابل اسلام رحماني با اسلام انقلابي، گفت: اسلام رحماني از ابوموسي اشعري الگو مي گيرد و آرمانش دوستي با کدخداي دهکده جهاني است و حوزويان بايد ظرفيت هاي فقهي و حقوقي بازدارنده و اصلاح کننده را از منابع ديني در برابر اين جريان ها استخراج و با ارائه به مجلس و قوه قضائيه به شکل طرح هاي قابل عمل در بيايد و مقدمات اجرايي آن فراهم گردد.
حجت الاسلام مظاهري سيف، کارشناس عرفان هاي درباره استفاده برخي افراد از اصطلاح اسلام رحماني خاطرنشان کرد: اسلام رحماني موضوعي جدي و خطرناک است که دولت جديد اين مسأله را بسيار تکرار مي کنند، تا جايي که رهبر معظم انقلاب واکنش نشان دادند و فرمودند اگر منظورتان از اسلام رحماني ليبراليسم غربي است که نه اسلام است و نه رحماني؛ ايشان چنين نقدي را مطرح کردند و رسانه ها و روشنفکران متعهد بايد اين سر رشته را گرفته و دنبال مي کردند؛ متأسفانه تنها در موارد محدودي اين اتفاق افتاد و آگاهي بخشي کافي در جامعه انجام نشد؛ اسلام رحماني تعبيري زيبا، اما برداشت و قرائت نادرستي از اسلام را ارائه مي دهد.
 
اسلام رحماني نام ديگري براي اسلام آمريکايي است
کارشناس عرفان هاي نوظهور با بيان اين که اسلام رحماني عليرغم نام جذابي که دارد، در مقابل اهداف اسلام ناب محمدي و انقلاب اسلامي است، اظهار داشت: در واقع اسلام رحماني نام ديگري براي اسلام آمريکايي است که شاخص هاي ظلم ستيزي در بعد اجتماعي و مبارزه با هواي نفس در بعد فردي را ندارد.
اين کارشناس ديني فرق انحرافي را آسيبي براي جوامع اسلامي عنوان کرد و گفت: اين رويکرد با پلوراليسم و تسامح در برابر فعاليت فرق هاي انحرافي و شبه جنبش هاي معنوي موافق است و به تضعيف باورها و ارزش هاي نيرو بخش و تحول آفرين معنوي و ديني منتهي مي شود؛ اينها جريان هايي هستند که با هر انگيزه اي موجب آسيب هاي اجتماعي، رواني و معنوي در جامعه مي شوند و با مطالعه، تدبير و پيش بيني دشمنان در کشور ما گسترش پيدا مي کنند.
وي با اشاره به حضور فائزه هاشمي در جمع بهائيان تصريح کرد: اين کار که به زودي از سوي ديگران هم تکرار خواهد شد، يک ُبعد سياسي دارد که هدف آن جلب آراي گروه هاي مختلف است و بعد ديگر، کاملاً فرهنگي و به منظور تغيير ارزش ها و تضعيف باورهاي ديني انجام مي شود.
 
جامعه داراي باورهاي ديني حول محور ولايت باقي مي ماند
حجت الاسلام مظاهري سيف ضمن بيان باقي ماندن جامعه داراي باورهاي ديني محکم در حول محور ولايت گفت: جامعه اي که باور هاي ديني روشن و محکم دارد، سلطه و حکومت هر کس را نپذيرفت و حول محور ولايت باقي مي ماند؛ اما اگر باورها ضعيف شد و با تأکيد بر اسلام رحماني ارزش هاي دنيوي، سازشکارانه و رفاه طلبانه رواج يافت، آنگاه دنياطلبان و منحرفان مي توانند فرصت هايي براي تسلط بر امور مردم به دست آورند.
اين کارشناس عرفان هاي نوظهور درباره طرفداران اسلام رحماني يادآور شد: طرفداران اين نوع اسلام از نظر فکري و ايدئولوژيک فهمي از اسلام را مي پسندند که ويژگي هايي دارد که استکبارستيزي، مبارزه با هواي نفس و خودسازي نيست و رفاه طلبي و خوش گذراني در آن مي آيد و خدا را راضي به رضاي بشر مي دانند.
 
لزوم شفاف سازي تقابل اسلام رحماني با اسلام انقلابي
وي درباره لزوم گفتمان سازي در برابر اسلام رحماني مطرح شده از سوي برخي افراد خاطرنشان کرد: درباره اسلام رحماني به اندازه کافي کار نشده و تقابلي که اسلام رحماني با اسلام انقلابي دارد، در جامعه شفاف نشده است، اسلام رحماني را اولين بار کارتر مطرح کرد و تحرکات انقلابي مردم ايران را خشونت طلبانه و ناهماهنگ با اسلام دانست.
حجت الاسلام مظاهري سيف با بيان اين که اسلام رحماني به دنبال سازش با مفسدان جهان است، اظهار داشت: اسلامي که بر داشتن دل پاک و مهربان، سازش حتي با سلطه گران و مفسدان جهان، رحماء با کفار و اشداء علي المؤمنين تأکيد مي کند، اين اسلام واژگون، ارزش هاي اسلامي را بيان مي کند، اما در جاي خود قرار نمي دهد.
 
اسلام رحماني از ابوموسي اشعري الگو مي گيرد/ بايد گفتمان اسلام رحماني تبيين و شاخصه هاي آن روشن شود
اين کارشناس عرفان هاي نوظهور آرمان اسلام رحماني را دوستي با کدخداي دهکده جهاني دانست و تصريح کرد: اسلام رحماني در مقابل اسلام انقلابي¬ اي قرار مي گيرد که امام راحل و رهبر معظم انقلاب منادي آن هستند و ريشه در عاشورا و قيام حضرت سيدالشهدا(ع) دارد و چشم به ظهور قائم آل محمد(عج) دوخته است؛ اسلام رحماني از ابوموسي اشعري الگو مي گيرد و آرمانش دوستي با کدخداي دهکده جهاني است.
اين کارشناس ديني ضمن بيان لزوم تبيين گفتمان اسلام رحماني گفت: بايد گفتمان انقلاب اسلامي در برابر گفتمان نوظهور اسلام رحماني به خوبي تبيين و شاخص هايش روشن شود؛ اسلام رحماني با تحريف وقايع تاريخي حتي از امام حسين(ع) نيز چهره اي سازش کار مي سازد که براي حفظ منافع اش به مذاکره و معامله سياسي با عمر بن سعد روي آورد.
 
اسلام رحماني به دنبال قرائت اسلام آمريکايي از درون جامعه اسلامي است
وي با بيان اينکه طرفداران اسلام رحماني به دنبال تضعيف گفتمان انقلاب اسلامي هستند، يادآور شد: مُروِّجان اسلام رحماني با تحريف الگوي اسلام انقلابي مي کوشند گفتمان انقلاب اسلامي را که نجات بخش دنياي امروز و الهام بخش مسلمانان و آزادي خواهان جهان است، تضعيف کنند و اسلام آمريکايي و اسلام ليبرال ـ سرمايه داري را از درون جامعه اسلامي قرائت کنند.
حجت الاسلام مظاهري سيف به تأثير آسيب هاي ارتباط سياسيون و خانواده هايشان با فرقه هاي منحرف در باورهاي مردم پرداخت و يادآور شد: ضرب المثلي است که مي گويد مردم بر دين حاکمان و ملوک خود هستند؛ وقتي عده اي در قدرت قرار مي گيرند، افکار، سخنان و رفتار آنها هنجاري براي ساير اقشار جامعه مي شود و به اصطلاح جامعه شناختي هنجاردهندگان جامعه مي شوند، چرا که چشم، گوش، هوش و توجه مردم به سوي آنها است و آنچه که از آنها ديده مي شود، الگوبرداري خواهد شد.
 
مردم از مديران و گروه هاي مرجع الگوگيري مي کنند
اين کارشناس عرفان هاي نوظهور با اشاره به الگوگيري مردم از مديران و قدرتمندان جامعه خاطرنشان کرد: اگر چه مردم کار حاکمان را قبول نداشته باشند، اما به تدريج از آنها اثر مي پذيرند و به گونه اي که آنها مي انديشند، مردم نيز فکر مي کنند و آن طور که آنها رفتار مي کنند، مردم نيز رفتار خواهند کرد و مردم به مسيري مي روند که آنها در حال حرکت اند؛ مديران، خانواده هايشان و کساني که دستي در قدرت دارند، گروه مرجع هستند و مورد الگوگيري قرار مي گيرند.
اين کارشناس ديني ارتباط با فرقه هاي منحرف از سوي حاکمان و خانواده هايشان را رسميت اجتماعي بخشيدن به اين گروه ها دانست و اظهار داشت: وقتي که گروه هاي مرجع و هنجاردهنده جامعه از اينها تجليل کنند، خواه و ناخواه ارزيابي منفي از اين جريان ها کاهش پيدا مي کند و تلقي ها نسبت به آنها عوض مي شود؛ تاکنون فرقه بهائيت، فرقه منحرف و دروغيني بود که بر اساس دروغ و توهم ايجاد شده بود، اما با تکرار تکريم آنها از سوي افراد شاخص و سرشناس، اين فرق منحرف به عنوان اقليتي شناخته خواهند شد که حق ترويج افکار خود را دارند و به اين ترتيب ترويج دروغ و ادعاهاي واهي به يک ارزش و حق تبديل مي شود.
 
تبيين چگونگي برخورد مسؤولان مربوطه با حرکاتي همچون حضور فائزه هاشمي در ميان اعضاي فرقه بهائيت
وي درباره برخورد مسؤولان مربوطه با چنين حرکاتي تصريح کرد: اگر بگوييم که قوه قضائيه بايد با اين حرکت فائزه هاشمي برخورد کند، قانون کم داريم و سؤال پيش مي آيد که بر اساس چه قانوني بايد برخورد کنند؟ قوانيني براي مقابله با انحرافات فکري در جامعه نداريم و عناوين مجرمانه روشني وجود ندارد، حتي در حال حاضر «سياست جنايي» ما شفاف نيست که در مواجه با فرقه هاي منحرف يا مبلغان و حاميان آنها مي خواهيم «جرم انگاري» کنيم يا نه مي خواهيم نگاهي آسيب شناسانه و اصلاحي داشته باشيم.
حجت الاسلام مظاهري سيف افزود: در صورتي که اين رفتارها را جرم انگاري کنيم، بايد افرادي که مرتکب چنين جرائمي مي شوند، مجازات مشخصي داشته باشند يا اينکه قوانين حمايتي و اصلاحي وضع کنيم، مثلا فلان مسؤول يا شخصيتي که از اين جريان هاي انحرافي حمايت کرده را ملزم کنيم تا در دوره هاي آموزشي خاصي شرکت کند يا اقدام آموزشي و اصلاحي ويژه اي را براي او در نظر بگيريم.
کارشناس عرفان هاي نوظهور با بيان اين که بايستي رسالت حکومت اسلامي در برابر فرقه هاي انحرافي روشن شود، گفت: در هر صورت حوزه علميه بايد مباني فقهي اين بحث را روشن کند که بايد چه کاري صورت بگيرد و مأموريت و رسالت حکومت اسلامي در قبال اين انحرافات فکري بايستي روشن شود؛ در حال حاضر فعاليت فرقه هاي انحرافي و آسيب زا در کشور ما از برخي کشورهاي اروپايي مثل فرانسه آزادتر است.
 
لزوم ورود حوزه علميه و مراکز حوزوي براي ايجاد ظرفيت هاي قضايي مقابله با افکار انحرافي
اين کارشناس ديني افزود: در حال حاضر اصل را بر آزادي ترويج عقيده به هر شکل گذاشته ايم که هر فردي هر مسأله اي که مي خواهد مطرح کند و عملا چنين کاري انجام مي دهيم؛ فرقه هاي منحرف را به خاطر انحرافات فکري و اعتقادي شان مي گيرند و هيچ برخوردي نمي توان با آنها کرد؛ منظور از برخورد، زنداني و اعدام کردن نيست، يعني اين که هيچ برنامه اي برايشان وجود ندارد و صرفاً براي انحراف فکري و اعتقادي حتي براي اصلاحشان نمي توان کاري انجام داد، چرا که هيچ گونه ظرفيت قانوني پيش بيني نشده است.
وي با بيان اين که مقابله با فرق انحرافي و اسلام رحماني بايد از حوزه آغاز شود، خاطرنشان کرد: اين کار دو جنبه اصلي دارد: يکي جنبه فرهنگي است که با آگاهي بخشي در سطح جامعه انجام مي شود و ديگري جنبه حقوقي و بازدارندگي قانوني است.
حجت الاسلام مظاهري سيف با اشاره به لزوم استخراج ظرفيت هاي فقهي و حقوقي بازدارنده از منابع ديني از سوي حوزويان اظهار داشت: بايد کار از حوزه، محققان حوزوي و پژوهشگاه هايي که در آن ها رشته هاي فقه و حقوق داير است، شروع شود و بايد ظرفيت هاي فقهي و حقوقي بازدارنده و اصلاح کننده را از منابع ديني در برابر اين جريان ها استخراج و ايجاد کنند و به مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و مرکز تحقيقات قوه قضائيه برود و به شکل طرح هاي قابل عمل در بيايد و سپس به تدريج براي اجرايي شدن، مقدمات لازم فراهم گردد؛ موضوع مهم اين است که کارهاي علمي، فرهنگي و قضايي با هم گره خورده و هيچ کدام به تنهايي اثر کافي نمي گذارد.
منبع: مفام