زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه ادیان نیوز / نوعروسان مسلمان در این کشور بنا به سنتی قدیمی آرایشی بسیار ویژه دارند که به قلینا معروف است. عروس فقط بعد از مراسم عقد است که اجازه دارد صورتش را از این آرایش پاک کند و داماد چهره واقعی همسر خود را ببیند.

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
ادیان نیوز / نوعروسان مسلمان در این کشور بنا به سنتی قدیمی
آرایشی بسیار ویژه دارند که به قلینا معروف است.

عروس فقط بعد از مراسم عقد است که اجازه دارد
صورتش را از این آرایش پاک کند و داماد چهره واقعی همسر خود را ببیند.

آرایش ویژه نوعروسان در بلغارستان