چهارراه ادیان، چهارراهی که در چهار سوی خود، مسجد، کلیسا ، کنیسه و آتشکده زرتشتیان را جای داده است.
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه