تطبیق واژه‌هایی از گویش‌های گوناگون زبان‌های تالشی و تاتی

به گزارش ادیان نیوز: کتاب «از آستارا تا فومن» به قلم ضیاء طرفدار است که گفتار اول این کتاب نگاهی کوتاه دارد به تاریخ و زبان
منطقه تالش با عنوان‌های: منطقه تالش و تالشان (کادوسیان) در دوران باستان –
ردِپاهای زرتشت در شمال غربی ایران (منطقه تالش و آذربایگان) – زمان تولد
زرتشت – مکان تولد زرتشت – کتاب اوستا و زبان اوستا – نکاتی در پایان این
مبحث – دریای کاسپین – زبان تالشی – زبانهای ایرانی شمال غربی – زبان
اوستایی – زبان تالشی – توانایی زبان تالشی – تطبیق واژه‌هایی از زبان‌های
اوستایی و تالشی. 

گفتار دوم: تطبیق واژه‌هایی از گویش‌های مختلف
زبان‌های تالشی و تاتی در دو بخش؛ بخش نخست: تطبیق واژه‌هایی از گویش‌های
مختلف زبان تالشی، زبان تالشی – گویش آستارا، عباس آباد ، لوندویل ،
میناباد ، ویزنه، کشلی، جوکندان، اسالم، رضوانشهر، ماسال، ماسوله، فومن. بخش
دوم: تطبیق واژه‌هایی از گویش های مختلف زبان تاتی، زبان تاتی – گویش
روستای کرینگان (استان آذربایجان شرقی)‌، روستای گلین قیه (استان آذربایجان
شرقی)‌، کلور (استان اردبیل) ، تاکستان (استان قزوین)‌، روستای وفس (استان
مرکزی).

گفتار سوم درباره‌ی واژه شکافی با کمک زبان تالشی و گفتار چهارم؛ تعدادی واژه های تالشی – گویش غرب منطقه آستارا را دربر می‌گیرد. 

چاپ
نخست این کتاب را سال ۱۳۹۶ نشر ایلیا به نشانی رشت، خیابان آزادگان، جنب
دبیرستان بهشتی، خیابان صفایی، خیابانحاتم، شماره ۹ ، بردوش داشت.

منبع: نشریه امرداد