به گزارش ادیان نیوز، کتاب «حزب در نظام اسلامی» نوشته حیات الله یوسفی توسط انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. این کتاب متمرکز بر یافتن پاسخ این مسأله است که جایگاه احزاب در مجموعه نظام اسلامی و نقش نهادی و رفتاری آن در فعالیت‌های کلان اجتماعی چیست؟ وقتی از حزب و جایگاه آن در […]

به گزارش ادیان نیوز، کتاب «حزب در نظام اسلامی» نوشته حیات الله یوسفی توسط انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

این کتاب متمرکز بر یافتن پاسخ این مسأله است که جایگاه احزاب در مجموعه
نظام اسلامی و نقش نهادی و رفتاری آن در فعالیت‌های کلان اجتماعی چیست؟

وقتی از حزب و جایگاه آن در نظام اسلامی بحث می‌کنیم، مراد این است که
موقعیت حزب به عنوان نهادی تأثیرگذار در ساختار کلان نظام اسلامی و نقش آن
در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است، برای مثال، بیان خواهد شد که
احزاب سیاسی در مجموعه کلان نظام اسلامی، به عنوان یک نهـاد فعـال اجتماعـی
و سیاسـی و در موقعیت میانـی بیـن بزرگ‌ترین نهاد جامعه اسلامی نظام سیاسی
و سطح ساده اجتماع تعریف می‌شوند.

طبعـاً ویژگی‌هـا، کارکردهـا و ارتباط ارگانیک آن با سایر مجموعه‌هـا و
اجزای فعال این نظام کلان اجتماعی البته مطابق با مبانی، اصول و فرهنگ
اسلامی بیان شده است.

کتاب حزب در نظام اسلامی اثر حیات الله یوسفی را انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کرده است.

منبع: مهر