میلاد «گورو هار رای»

«گورو هار رای» هفتمین گورو از گوروهای ده‌گانه آیین سیکهـ در ۱۹ مارس ۱۶۴۴ میلادی پس از پدربزرگ خود گورو هار گوبیند منصوب گردید. 
او دیگر فرزند خود را که تنها ۵ سال داشت به عنوان گوروی بعد از خود برگزید. اگرچه گورو هار رای فردی صلح‌طلب بود اما جنگجویان مسلح سیکهـ (سربازان قدیس) را که پدربزرگش تأسیس کرده بود، منحل ننمود.
او همواره روحیه نظامی سیکها را تقویت می‌کرد اما هیچ‌گاه شخصاً به طور مستقیم در منازعات مسلحانه سیاسی علیه امپراتوری معاصر مغول شرکت نکرد.
شاید دوست داشته باشید