این جشن در روز وهمن از ماه بهمن باستانی برابر با 26 دی خورشیدی برگزار می‌شود. بهمن از واژه اوستایی وهومن به معنای اندیشه نیک است.  وهومن یکی از امشاسپندان دین زرتشت است که پاسبانی چهارپایان سودمند به آن واگذار شده است.  از این رو زرتشتیان در جشن بهمن‌گان از کشتن و خوردن چهارپایان سودمند […]

این جشن در روز وهمن از ماه بهمن باستانی برابر با 26 دی خورشیدی برگزار می‌شود. بهمن از واژه اوستایی وهومن به معنای اندیشه نیک است. 
وهومن یکی از امشاسپندان دین زرتشت است که پاسبانی چهارپایان سودمند به آن واگذار شده است. 
از این رو زرتشتیان در جشن بهمن‌گان از کشتن و خوردن چهارپایان سودمند خودداری می‌کنند.