به گزارش ادیان نیوز، به نقل از ایندین اکسپرس؛ بنابر آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۱ جمعیت مسلمانان در هند ۱۴,۲ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر آمار زندانیان مسلمان در حدود ۲۱ درصد و کسانی که جرم آنها ثابت شده به حدود ۱۵.۸ درصد می‌رسید که این امر نشان‌دهنده […]

به گزارش ادیان نیوز، به نقل
از ایندین اکسپرس؛ بنابر آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۱ جمعیت مسلمانان در
هند ۱۴,۲ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر آمار
زندانیان مسلمان در حدود ۲۱ درصد و کسانی که جرم آنها ثابت شده به حدود
۱۵.۸ درصد می‌رسید که این امر نشان‌دهنده جانبداری پلیس هند از سویی و نقص
رویکرد حرفه‌ای در نظام قضایی هند است.

از سال ۲۰۱۰ به جز دادگاه حیدر آباد، سهم مسلمانان در بین قضات
دادگاه‌های عالی هند به طور چشمگیری به پایین‌تر از درصد جمعیتی آنان کاهش
یافته است.

به عنوان مثال، در بنگال غربی سهم قضات مسلمان از ۲۵ درصد در سال ۱۹۹۱
به ۸ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است؛ در حالی که جمعیت مسلمانان این منطقه از
۲۴ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۹۶۱ حدود ۶۷ درصد از قضات
دادگاه عالی کرناتک مسلمان بودند که در سال ۲۰۱۱ این میزان به ۲,۹ درصد
کاهش یافته است.

این امر، نشانه دیگری از کمرنگ شدن نقش مسلمانان به عنوان بزرگترین اقلیت هند، درتصدی مناصب مهم سیاسی و قضایی این کشوراست.

منبع: ایکنا