به گزارش ادیان ‌نیوز، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، رییس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، درپی اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا علیه ملت ایران، نامه ای خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان نوشت. در دامه تصویر نامه آیت الله محقق داماد به پاپ فرانسیس را مشاهده می کنید.

نامه آیت الله محقق داماد به پاپ فرانسیس
به گزارش ادیان ‌نیوز، آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد، رییس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، درپی اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا علیه ملت ایران، نامه ای خطاب به رهبر کاتولیک‌های جهان نوشت.
در دامه تصویر نامه آیت الله محقق داماد به پاپ فرانسیس را مشاهده می کنید.
نامه آیت الله محقق داماد به پاپ فرانسیس