فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان‌ها

نویسندگان: محمدتقی کرمی، نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی

چکیده: موج سوم فمینیسم با طرح الگوهای بومی و با ظاهری اسلامی به دفاع از فمینیسم
پرداخته و با تفسیرهای جدید از متون دینی، مفاهیم دینی را در خدمت نهضت فمینیسم قرار
دادند. در مقابل، مخالفان فمینیسم اسلامی نیز این مفهوم را مفهومی متناقض دانسته و
با تمرکز بر دو مفهوم «اسلام» و «فمینیسم»، امکان مفهومی این ترکیب را به چالش می‌کشند.

در این مقاله اندیشه‌های فمینیسم اسلامی و نظرات موافقان و مخالفان این
دیدگاه فمینیستی بررسی و رویکردهای مطرح شده در این حوزه طبقه‌بندی شد.

در بخش موافقان، سه گروه با استراتژی‌های تحدید مفهوم اسلام، اسلام محور
و مساوات مدرن محور و در بخش مخالفان، سه گروه با تأکید بر مفهوم فمینیسم، با تأکید
بر موفق نبودن فمینیسم اسلامی و با تأکید بر منطق کلامی فمینیسم اسلامی شناسایی شدند.

پس از بررسی نظرات موافقان و مخالفان یافته‌های پژوهش حاکی از آن است
که با توجه به گستردگی حیطهٔ مفهومی دو مفهوم اصلی فمینیسم اسلامی یعنی «فمینیسم» و
«اسلام» نمی‌توان مدعی امکان یا عدم امکان قطعی این مفهوم شد.

بدیهی است در مبحث امکان مفهومی فمینیسم اسلامی توجه به زمینه‌های مفهومی
مانند فمینیسم و اسلام در زمینهٔ اجتماعی مطرح شده ضروری است. از این رو بسته به زمینهٔ
اجتماعی و گسترهٔ تعریف دو مفهوم می‌توان به امکان یا عدم امکان فمینیسم اسلامی رأی
داد.

کلیدواژه‌ها: جنسیت، اسلام، فمینیسم، حقوق زن، فمینیسم اسلامی.

فمینسیم اسلامی، مفاهیم و امکان‌ها

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید