در جهان امروز توجه به سلامت روانی نیروی انسانی، به مثابه محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان، بیش از پیش محسوس است و اندیشة توانمند کردن، برانگیختن و مشارکت این عامل، یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می شود.
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

چکیده مقاله:
در سال های اخیر مدیران و سرپرستان به جایگاه معنویت در سازمان ها به گونه ای فزاینده توجه کرده اند. سازمان بهداشت جهانی نیز، در تعریف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی اشاره دارد.

در جهان امروز توجه به سلامت روانی نیروی انسانی، به مثابه محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان، بیش از پیش محسوس است و اندیشة توانمند کردن، برانگیختن و مشارکت این عامل، یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می شود.

با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر بر سلامت روانی معنویت و دینداری است، این پژوهش با هدف بررسی نقش دینداری و معنویت در سلامت روانی به ابعاد مختلف آن می پردازد.

روش تحقیق : روش تحقیق حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی و با استفاده از تحقیقات، کتب، اسناد و منابع کتابخانه ای مرتبط تدوین شده است.

یافته های تحقیق : در جامعه دینی، نیز انسجام اجتماعی و کاهش و پیشگیری از جرم را در پی دارد. همچنین دین و باورهای دینی سبک های مقابله ای افراد را در برابر مشکلات تقویت می کند و با استفاده از کارکردهای معنویت در ارتباط دادن انسان به خداوند، به مثابه منبع آرامش، کارکنان را از تنش، استرس و آسیبهای روزمره دور می کند.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که دین و معنویت از طریق ایجاد یک نظام نگری مناسب و ایده آل، زمینه را برای آرامش روان فراهم می سازد. همچنین دین داری و معنویت در سطح فردی ، خشنودی و رضایت از زندگی را به دنبال دارد.

  • نویسنده : آیت اله فتحی، ابراهیم امرانی
  • منبع خبر : پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي