دراین زمینه و برای بررسی سابقه این قضیه در فرقه گنابادی، خوب است به کتاب‌های «کیوانعلی قزوینی»، از چهره‌های شاخص فرقه گنابادی مراجعه کنید که در آثارش، تمام اسرار گنابادی‌ها را عیان کرده. «اسرارنامه»، «کیوان‌نامه»، «رازگشا» از جمله کتاب‌های اوست.

به گزارش ادیان نیوز، استاد شیخ حسین انصاریان، خطیب، مولف و استاد اخلاق حوزه علمیه قم درباره آینده فرقه صوفیه گنابادی این چنین تحلیل نموده است:

مهمترین مسئله‌شان، جانشینی قطب (نورعلی تابنده) است؛ اینکه چه کسی جانشین وی شود، تأثیر زیادی در ورشکستگی یا سرمایه‌داری فرقه خواهدداشت. توانایی فرد جانشین است که تعیین می‌کند موقعیت فرقه ارتقا خواهدیافت یا تنزل. اگر نتواند جریان را مدیریت کند، خودبه‌خود دامنه اختلافات، تعمیق می‌شود.

ظاهرًا چند نفر از چهره‌های شاخص این فرقه، منتظرند که این بنده‌خدا (قطب) از دنیا برود. یکی از آنان مترصد است که به محض مرگ قطب، علَم ریاست را بردارد و بر طبل استقلال بکوبد.

دراین زمینه و برای بررسی سابقه این قضیه در فرقه گنابادی، خوب است به کتاب‌های «کیوانعلی قزوینی»، از چهره‌های شاخص فرقه گنابادی مراجعه کنید که در آثارش، تمام اسرار گنابادی‌ها را عیان کرده. «اسرارنامه»، «کیوان‌نامه»، «رازگشا» و…، از جمله کتاب‌های اوست.

کیوان قزوینی، نقش مهمی در گرایش شمار زیادی از افراد به فرقه گنابادی ایفا کرد که البته در اواخر عمر از گرایش به این فرقه پشیمان شده و توبه کرده‌بود. آثار ردیه وی بر فرقه گنابادی، برای بررسی مفاسد جاری در این فرقه، مناسب مطالعه است.

انتهای پیام/م

  • منبع خبر : بنیاد مطالعاتی روشنگر