نگاهی به روند افزایش محدودیت‌های دینی در سراسر جهان

دهمین گزارش سالیانۀ مؤسسۀ پژوهشی پیو حاکی از آن است که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷، دولت‌ها محدودیت‌های دینی را به طور چشمگیری افزایش داده‌اند. این محدودیت‌ها شامل آن دسته از قوانین، سیاست‌ها و عملکردهای مقامات دولتی می‌شود که به‌نوعی اعتقادات و رفتارهای دینی را محدود می‌سازند. از طرف دیگر طبق گزارش مؤسسۀ پیو، خصومت‌های اجتماعیِ مرتبط با مسائل دینی نیز ظرف این سال‌ها بیشتر شده است.

0
شاید دوست داشته باشید