این قضیه ی اتحاد مسلمین را همه ی فِرَق اسلامی چه شیعه و چه سنی، چه مذاهب مختلف اهل سنّت، چه مذاهب شیعه، باید جدی بگیرند.

هفته ی وحدت را یک هفته ی پر محتوا قرار دهید.*

این هفته ی وحدت- این هفته مشترک الاحترام بین مسلمین- را قدر بدانید.*

این قضیه ی اتحاد مسلمین را همه ی فِرَق اسلامی چه شیعه و چه سنی، چه مذاهب مختلف اهل سنّت، چه مذاهب شیعه، باید جدی بگیرند.*

دشمن مایل است بین فرقه های اسلامی اختلاف بیندازد و بین اقوام و قشرها و گروه های ملت، جدایی ایجاد کند.*

امروز، استعمار با توجه به وجود عامل وحدت، سعی می کند شکافها و اختلاف ها را از طریق مختلف قومی و مذهبی، میان شیعه و سنّی به وجود آورد.*

حرف ما در هفته وحدت و به عنوان پیام وحدت، این است که مسلمانان بیایند با هم متّحد بشوند و با یکدیگر دشمنی نکنند.*

شیعه و سنّی نباید بگذارند دشمن از اختلافاتشان سوء استفاده کند.*

هر ملتی که متحد باشد، هر ملتی که میان خود تنازع و جدالِ ویرانگر نداشته باشد، مقابل همه ی دشمنی ها شکست ناپذیر خواهد شد.*

امروز در دنیای اسلام یکی از دردهای بزرگ، درد تفرقه و جدایی است.*

این ندای وحدت در دنیا، گران جا افتاده است. این را آسان نشکنید، هر که بشکند، خیانت کرده است.*

اگر ما متحد و برادر باشیم و بر اختلافات خویش فائق بیاییم، حربه ی دشمن کُند و از ضربه پذیری دنیای اسلام کاسته خواهد شد.*

وحدت را مهم بشمارید و هفته ی وحدت را یک هفته ی حقیقتاً پُر محتوا و پُر مغز قرار بدهید.*

جدا کردن بدنه های این ملت بزرگ از یکدیگر، خدمت به دشمنان این ملت است.*چوحدت کلمه و وحدت صفوف ملت ما که رمز پیروزی انقلاب بود، رمز بقا و سلامت و تداوم آن نیز هست.*

باید در سایه ی وحدت کلمه، کشورمان را بسازیم.*

وجود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگ ترین مایه ی وحدت در همه ی ادوار اسلامی بوده است.*

آمریکا، وهابیت را علیه وحدت مسلمین، تجهیز کرده است.*

وحدت عمومی مردم، مظهر فضل الهی و پر برکت ترین سرمایه ی ملت ماست.*

یکی از پیام های عمده ی انقلاب ما، وحدت مسلمین است.*

وحدت کلمه، قدرت ملت را چند برابر می کند.*

وحدت کلمه بر محور اسلام را فراموش نکنید.*

وحدت کلمه، رمز پیروزی ملت ایران در مراحل مختلف بوده و امروز نیز مهم ترین وسیله ی ملت ما برای مقابله با تحریک ها و توطئه هاست.*

وحدت کلمه را حفظ کنید.*

یکی از اصول اسلام، وحدت مسلمین و اخوت اسلامی است.*

مسلمین را به وحدت کلمه و دفاع از اسلام و مبارزه با ائمه ی کفر و یردمداران ظلم و فساد جهانی و متجاوزین به حقوق کشورها و ملت های ضعیف و دست نشاندگان آن ها توصیه کنید.*

هفته ی وحدت، وحدت میان امت اسلام است.*

با ایجاد وحدت، بینی مستکبر تفرقه طلب را به خاک بمالید.*

پیام اسلام، پیام وحدت و امنیت و برادری است.*

وحدت، برای مسلمین، یک نیاز قطعی است.

تمسک به وحدت کلمه و برافراشتن پرچم برادری و مهربانی را برای ملتمان و کشورمان، از واجب ترین واجبات می دانم.*

  • منبع خبر : صدا و سیمای آذربایجان شرقی