«زندگی فضیلت مند در عصر سکولار» کتابی است درباره بحران ها و چالش هایی که هر انسان اهل فکر با آن ها روبه رو است. کتابی که بارها باید آن را خواند و می تواند کتاب بالینی شما باشد؛ اگر دغدغه زیستنی توأم با کیفیت و فضیلت را دارید.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ کتـاب زندگـی فضیلتمنـد در عصـر سـکولار مجموعـه گفتارهایـی از چارلـز تیلـور و فرهنـگ رجایـی اسـت. آنچـه ایـن گفتارهـا را در کنـار یکدیگـر جمـع کـرده، همانطـور کـه از عنـوان کتـاب هویداسـت، دغدغـه زندگـی فضیلتمنـد در دوران مـدرن و یـا بـه تعبیـر نویسـندگان، در عصـر سـکولار اسـت. هـدف از ایـن گفتارهـا کاوشــی حــول محــور ایــن پرســش اســت کــه چگونــه میتــوان انســان ِدوران مــدرن بــود و در چنیــن شــرایطی فضیلتمندانــه زیســت. ایــن کتــاب در ســال ۱۳۹۳از ســوی انتشــارات آگاه در شــمارگان ۱۱۰۰منتشــر شــده اســت. در ایــن گـزارش پـس از نگاهـی کلـی بـه سـاختار و اسـلوب کتـاب، بخشهـای مختلـف کتـاب را گـزارش خواهـم کـرد و در آخـر بـه نقـد اجمالـی کتـاب و بیـان نـکات مثبـت و ایـرادات آن خواهـم پرداخـت.

متن کامل [PDF 426 kb] (۱۲۳ دریافت)

  • منبع خبر : وب سایت متعلق به فصلنامه نقد کتاب