سبک زندگی اسلامی با تأکید بر اخلاق جنسی در خانواده

0

نویسندگان: منیژه هاشم خانی/ سید محمود مرتضوی هشترودی/ کمال اکبری

چکیده:

غریزه جنسی یکی از نیرومندترین و سرکش‌ترین غرایز انسان است که در سبک زندگی اسلامی با عمل به اخلاق جنسی در خانواده می‌تواند موجب آرامش خانواده شود، دین اسلام بر رعایت اخلاق جنسی در خانواده تأکید می‌کند؛ مهم‌ترین نکته‌ای که ضرورت پیروی از نوعی اخلاق جنسی در خانواده را ثابت می‌کند این امر است که پیوسته روابط زن و مرد منشأ نزاع و تجاوز جوامع به شمار می‌رفته است. برای بهبود این روابط راهی جز تنظیم دقیق روابط زناشویی در خانواده وجود ندارد.

مقاله حاضر باهدف شناسایی ارزش‌های رفتاری اعضای خانواده اسلامی به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در سبک زندگی اسلامی کرامت، شرافت انسانی، نظم خانوادگی و اجتماعی اقتضاء می‌کند که محدوده خانواده به‌طور کامل مشخص باشد وبی بندوباری جنسی در آن راه داده نشود.

دانلود مقاله سبک زندگی اسلامی با تأکید بر اخلاق جنسی در خانواده

شاید دوست داشته باشید