بررسی مسائل زنان ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی از نگاه سفرنامه‌نویسان خارجی

0

چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه مسائل زنان ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی از نگاه سفرنامه نویسان پرداخته و مشکلاتشان را در کنار رفتارهای منفی‌شان بررسی و موقعیت سفرنامه نویسان را در انعکاس وضعیت زن ایرانی مطالعه می‌کند.

این پژوهش بر مبنای تحلیل تماتیک تنظیم شده و با دسته‌بندی وضعیت زنان در سه مقوله، گزاره‌هایی مبنی بر «خلقیات منفی زنان» و «ظلم به زنان» را استخراج کرده است. طبق نتایج، با وجود برخی گزاره‌های انکارناپذیر، در مواردی فقدان درک درست سفرنامه نویس از جامعه ایران در گزارشش مؤثر بوده است؛ بنابراین فهم سفرنامه نویسان از مسائل زنان از سه منظر درخور بررسی است:

نخست آن‌هایی که بدون دسترسی به زنان و از روی خیال‌پردازی یا اقتباس از سفرنامه‌های دیگران درباره زنان ایرانی اظهار نظر کرده‌اند.

دوم، مردانی که به زنان دسترسی داشته‌اند و سوم سفرنامه نویسان زن که با زنان ایرانی در ارتباط بوده‌اند.

تنوع مشاهده و تفاوت میان سه دسته مذکور نشان می‌دهد که شناخت زنان ایرانی از نگاه سفرنامه نویسان، نیازمند احتیاط و توجه به میزان دسترسی آن‌ها به جامعه زنانه است.

دانلود متن کامل مقاله:

بررسی مسائل زنان ایرانی از پیش از اسلام تا انقلاب اسلامی

شاید دوست داشته باشید